مدرسه‌های محله پاسداران منطقه سه شهر تهران از استان تهران در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان حکمت نوین
تهران - منطقه هشت
دبستان مرضیه
تهران - منطقه چهار
متوسطه مصباح
تهران - منطقه یک
متوسطه هدف
تهران - منطقه شش
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: