مدرسه‌های شهر پاکدشت از استان تهران در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان باقرالعلوم
تهران - منطقه پنج
متوسطه اندیشمند فردا
تهران - منطقه یازده
متوسطه نگرش آرمانی
تهران - منطقه پنج
دبستان مهر ماندگار
تهران - منطقه پنج
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: