مدرسه‌های شهر پاکدشت از استان تهران در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان میلاد
تهران - منطقه یازده
دبستان وحید
تهران - منطقه هشت
دبستان نداءالنبی
تهران - منطقه هشت
متوسطه سپهر معرفت
تهران - منطقه یازده
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: