مدرسه‌های شهر پردیس از استان تهران در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان ایران سنجش
تهران - منطقه سیزده
دبستان برگزیدگان
تهران - منطقه یازده
دبستان فیروزه
تهران - منطقه دو
متوسطه صاحب کوثر
تهران - منطقه شش
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: