مدرسه‌های شهر پردیس از استان تهران در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان وحید
تهران - منطقه هشت
متوسطه البرز نو
تهران - منطقه شش
متوسطه سلام سبز
تهران - منطقه پنج
دبستان گلهای یاسین
تهران - منطقه هشت