مدرسه‌های محله پونک منطقه پنج شهر تهران از استان تهران در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان ثمر
تهران - منطقه هشت
دبستان شمیم یاس
تهران - منطقه پنج
دبستان همیشه بهار
تهران - منطقه چهار
متوسطه ابوعلی سینا
تهران - منطقه دو
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: