مدرسه‌های شهر پیشوا از استان تهران در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان فیروزه
تهران - منطقه دو
دبستان همیشه بهار
تهران - منطقه چهار
متوسطه مصباح
تهران - منطقه یک
متوسطه سماء 2
تهران - منطقه پنج