مدرسه‌های شهر چناران از استان خراسان رضوی در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان بنت الهدی
تهران - منطقه پنج
دبستان فیروزه
تهران - منطقه دو
متوسطه امامت
تهران - منطقه دو
متوسطه پژوهش
تهران - منطقه شش