مدرسه‌های شهر چهاردانگه از استان تهران در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان ثمر
تهران - منطقه هشت
دبستان فردوس
تهران - منطقه پنج
متوسطه شهید امینی
تهران - منطقه ده
متوسطه قیاس
تهران - منطقه شش