مدرسه‌های محله کارون منطقه ده شهر تهران از استان تهران در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان امید آینده
تهران - منطقه پنج
متوسطه جهان دانش
تهران - منطقه شش
متوسطه رجا
تهران - منطقه یازده
متوسطه سوده
تهران - منطقه دو
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: