مدرسه‌های محله کارگر شمالی منطقه شش شهر تهران از استان تهران در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان متین
تهران - منطقه ده
متوسطه روح اله
تهران - منطقه ده
دبستان سلام
تهران - منطقه پنج
دبستان مهر ماندگار
تهران - منطقه پنج
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: