مدرسه‌های محله کاشانک منطقه یک شهر تهران از استان تهران در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان فیروزه
تهران - منطقه دو
متوسطه هدف
تهران - منطقه شش
دبستان رنگین کمان دانش
تهران - منطقه پنج
دبستان فروغ بهمن
تهران - منطقه پنج
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: