مدرسه‌های شهر کاشان از استان اصفهان در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان حکمت نوین
تهران - منطقه هشت
دبستان صاحب الزمان
تهران - منطقه یازده
متوسطه ابوعلی سینا
تهران - منطقه دو
متوسطه قیاس
تهران - منطقه شش