مدرسه‌های شهر کاشان از استان اصفهان در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان عماد
تهران - منطقه دو
دبستان فردوس
تهران - منطقه پنج
متوسطه سلام سبز
تهران - منطقه پنج
دبستان سلام
تهران - منطقه پنج