مدرسه‌های شهر کاشان از استان اصفهان در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان فیروزه
تهران - منطقه دو
متوسطه جعفری اسلامی
تهران - منطقه یازده
متوسطه سماء
تهران - منطقه شش
متوسطه سوده
تهران - منطقه دو