مدرسه‌های شهر کاشمر از استان خراسان رضوی در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان آفرینش
تهران - منطقه دو
دبستان پیوند
تهران - منطقه پنج
دبستان صدرا
تهران - منطقه پنج
متوسطه دانشجو
تهران - منطقه پنج