مدرسه‌های شهر کدکن از استان خراسان رضوی در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان همیشه بهار
تهران - منطقه چهار
متوسطه البرز نو
تهران - منطقه شش
متوسطه قیاس
تهران - منطقه شش
متوسطه مهرنامی نوین
تهران - منطقه هشت