مدرسه‌های شهر کرج از استان البرز در هر منطقه و محله

متوسطه البرز نو
تهران - منطقه شش
متوسطه روح اله
تهران - منطقه ده
متوسطه قیاس
تهران - منطقه شش
دبستان گلهای یاسین
تهران - منطقه هشت