مدرسه‌های محله کردستان منطقه شش شهر تهران از استان تهران در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان خاتم
تهران - منطقه پنج
متوسطه روح اله
تهران - منطقه ده
دبستان راه رشد
تهران - منطقه دو
دبستان آئین نیایش
تهران - منطقه سه
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: