مدرسه‌های شهر کرمانشاه از استان کرمانشاه در هر منطقه و محله

دبستان آفرینش
تهران - منطقه دو
دبستان سپهر 2
تهران - منطقه یک
متوسطه حنان
تهران - منطقه شش
متوسطه مهرنامی نوین
تهران - منطقه هشت