مدرسه‌های محله کرمان منطقه هشت شهر تهران از استان تهران در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان شهید مطهری
تهران - منطقه پنج
دبستان ایرانمهر
تهران - منطقه چهار
متوسطه دکتر حسابی
تهران - منطقه شش
متوسطه سماء
تهران - منطقه شش
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: