مدرسه‌های محله کریم خان منطقه شش شهر تهران از استان تهران در هر جنسیت، مقطع و نوع

هنرستان شهیدخلفی نژاد
شیراز - ناحیه دو
دبستان صالح المهدی
تهران - منطقه سیزده
متوسطه صاحب کوثر
تهران - منطقه شش
متوسطه سیره فاطمی
تهران - منطقه دو
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: