مدرسه‌های محله کریم خان منطقه شش شهر تهران از استان تهران در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان بنت الهدی
تهران - منطقه پنج
دبستان یاس
تهران - منطقه چهار
متوسطه قیاس
تهران - منطقه شش
دبستان رهیار
تهران - منطقه پنج
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: