مدرسه‌های شهر کلات از استان خراسان رضوی در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان صاحب الزمان
تهران - منطقه یازده
دبستان ایرانمهر
تهران - منطقه چهار
متوسطه دکتر هشترودی
تهران - منطقه شش
متوسطه خضرا
تهران - منطقه پنج
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: