مدرسه‌های شهر کهریزک از استان تهران در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان پیوند
تهران - منطقه پنج
دبستان سپهر 2
تهران - منطقه یک
متوسطه خضرا
تهران - منطقه پنج
متوسطه دارالعلم
تهران - منطقه پنج
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: