مدرسه‌های شهر کهریزک از استان تهران در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان فردوس
تهران - منطقه پنج
متوسطه خاتم
تهران - منطقه شش
متوسطه سماء
تهران - منطقه شش
دبستان راه رشد
تهران - منطقه دو