مدرسه‌های شهر کهریزک از استان تهران در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان عترت
تهران - منطقه سیزده
دبستان یاس مطهر
تهران - منطقه سیزده
متوسطه رجا
تهران - منطقه یازده
دبستان سلام
تهران - منطقه پنج
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: