مدرسه‌های شهر کوهسرخ از استان خراسان رضوی در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان مرضیه
تهران - منطقه چهار
متوسطه برهان
تهران - منطقه دو
متوسطه ابوعلی سینا
تهران - منطقه دو
دبستان ایران فردا
تهران - منطقه پنج