مدرسه‌های شهر گلبهار از استان خراسان رضوی در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان سپهر 2
تهران - منطقه یک
دبستان فیروزه
تهران - منطقه دو
متوسطه حضرت موسی بن عمران
تهران - منطقه شش
متوسطه سلام سبز
تهران - منطقه پنج