مدرسه‌های شهر گناوه از استان بوشهر در هر جنسیت، مقطع و نوع

متوسطه برهان
تهران - منطقه دو
متوسطه حنان
تهران - منطقه شش
متوسطه رجا
تهران - منطقه یازده
متوسطه خضرا دانش
هشترود -