مدرسه‌های محله یافت آباد جنوبی منطقه هجده شهر تهران از استان تهران در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان متین
تهران - منطقه ده
متوسطه پژوهش
تهران - منطقه شش
هنرستان فضه
تهران - منطقه پنج
دبستان پیشتازان دانش
کرمان - ناحیه دو
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: