مدرسه‌های شهر یزد از استان یزد در هر منطقه و محله

متوسطه متین 2
ارومیه - ناحیه یک
دبستان درخت دانش
تهران - منطقه چهار
متوسطه صاحب کوثر
تهران - منطقه شش
دبستان رنگین کمان دانش
تهران - منطقه پنج