مدرسه‌های شهر اسلام شهر از استان تهران در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان استعداد برتر
تهران - منطقه هشت
متوسطه سوده
تهران - منطقه دو
متوسطه دانشجو
تهران - منطقه پنج
متوسطه البرز نو
تهران - منطقه شش