مدرسه‌های دبستان دخترانه در شهر سبزوار از استان خراسان رضوی