مدرسه‌های دبستان دخترانه در منطقه یازده شهر تهران از استان تهران

علوی (منیریه)

علوی (منیریه)

غیر دولتی

محله منیریه

نرگس

نرگس

غیر دولتی

محله امیریه

فرشتگان معصوم

فرشتگان معصوم

غیر دولتی

محله ولیعصر

برگزیدگان

برگزیدگان

غیر دولتی

محله منیریه

اندیشه

اندیشه

دولتی

بشارت

بشارت

دولتی

نرگس

نرگس

غیر دولتی

امت

امت

دولتی

توحید

توحید

دولتی

b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: