مدرسه‌های دبستان دولتی دخترانه در شهر سبزوار از استان خراسان رضوی