مدرسه‌های دبستان پسرانه در منطقه پانزده شهر تهران از استان تهران

شهدای کارگر
غیر دولتی
محله مشیریه
یار کوثر
غیر دولتی
یاران مهدی (عج)
غیر دولتی
محله ابوذر
چکامه فجر
غیر دولتی
محله خاوران
خردمند1
دولتی
محله مشیریه
امیرکبیر.ا.پ
دولتی
محله شوش
صاحب الزمان (عج)
دولتی
محله مسعودیه
شهیدمطهری .ا.پ
دولتی
محله خاوران
علی ابن ابیطالب (ع) .1.ا.پ
دولتی
محله افسریه
12فروردین
شاهد
محله مسعودیه
ادب 2
دولتی
یاسین 2
دولتی
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: