مدرسه‌های دبستان پسرانه در منطقه یازده شهر تهران از استان تهران

علوی (جمهوری)

علوی (جمهوری)

غیر دولتی

محله جمهوری

صاحب الزمان

صاحب الزمان

غیر دولتی

محله ولیعصر

آموزش

آموزش

غیر دولتی

محله منیریه

میلاد

میلاد

غیر دولتی

محله جمهوری

پاستور

پاستور

غیر دولتی

محله پاستور

رجا

رجا

غیر دولتی

جامی

جامی

غیر دولتی

محله جمهوری

حکمت

حکمت

غیر دولتی

محله ولیعصر

علوم

علوم

غیر دولتی

رسالت

رسالت

دولتی

قدس

قدس

دولتی

b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: