مدرسه‌های متوسطه دولتی مختلط در شهر سبزوار از استان خراسان رضوی