مدرسه‌های متوسطه مختلط در شهر سبزوار از استان خراسان رضوی