مدرسه‌های متوسطه پسرانه در منطقه یازده شهر تهران از استان تهران

علوی (جمهوری)

علوی (جمهوری)

غیر دولتی

محله جمهوری

رجا

رجا

غیر دولتی

محله انقلاب

جماران

جماران

غیر دولتی

محله حر

جماران

جماران

غیر دولتی

محله حر

علوی (جمهوری)

علوی (جمهوری)

غیر دولتی

محله جمهوری

سپهر معرفت

سپهر معرفت

غیر دولتی

محله منیریه

جعفری اسلامی

جعفری اسلامی

غیر دولتی

محله منیریه

اندیشمند فردا

اندیشمند فردا

غیر دولتی

محله انقلاب

تربیت

تربیت

غیر دولتی

محله جمهوری

شرف الدین

شرف الدین

غیر دولتی

محله انقلاب

b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: