مدرسه‌های شهر تهران از استان تهران در هر منطقه و محله

دبستان مرضیه
تهران - منطقه چهار
متوسطه پژوهش
تهران - منطقه شش
متوسطه حنان
تهران - منطقه شش
دبستان سلام
تهران - منطقه پنج