مدرسه‌های شهر تهران از استان تهران در هر منطقه و محله

دبستان پژوهندگان علم ایران
تهران - منطقه هشت
متوسطه برآیند
تهران - منطقه شش
متوسطه قیاس
تهران - منطقه شش
دبستان مهر ماندگار
تهران - منطقه پنج