مدرسه‌های شهر تهران از استان تهران در هر منطقه و محله

دبستان بهشت فردوس
تهران - منطقه پنج
دبستان رشد 2
تهران - منطقه یک
دبستان نیما یوشیج
تهران - منطقه دو
دبستان پویندگان شفق
تهران - منطقه پنج