مدرسه‌های استان آذربایجان شرقی در هر شهر

دبستان رسا
تهران - منطقه هشت
دبستان سلام سبز
تهران - منطقه پنج
متوسطه سماء
تهران - منطقه شش
دبستان بوستان دانایی
تهران - منطقه پنج