مدرسه‌های استان اردبیل در هر شهر

هنرستان شهیدخلفی نژاد
شیراز - ناحیه دو
دبستان ثمر
تهران - منطقه هشت
دبستان سلام سبز
تهران - منطقه پنج
دبستان بوستان دانایی
تهران - منطقه پنج