مدرسه‌های استان البرز در هر شهر

دبستان سلام سبز
تهران - منطقه پنج
دبستان صدرا
تهران - منطقه پنج
دبستان گلبرگ
تهران - منطقه هشت
متوسطه سلام سبز
تهران - منطقه پنج