مدرسه‌های استان خراسان جنوبی در هر شهر

دبستان رسا
تهران - منطقه هشت
دبستان صدرا
تهران - منطقه پنج
متوسطه ادب و علم
تهران - منطقه شش
هنرستان دانش و فن
بابل -