مدرسه‌های استان قزوین در هر شهر

دبستان عماد تهران
تهران - منطقه سیزده
متوسطه دکتر هشترودی
تهران - منطقه شش
متوسطه دارالعلم
تهران - منطقه پنج
متوسطه تربیت
تهران - منطقه یازده