مدرسه‌های استان لرستان در هر شهر

دبستان رهیار 2
تهران - منطقه پنج
دبستان وحید
تهران - منطقه هشت
دبستان فردوس
تهران - منطقه پنج
متوسطه شهید امینی
تهران - منطقه ده