مدرسه‌های استان مرکزی در هر شهر

دبستان ثمر
تهران - منطقه هشت
دبستان فردوس
تهران - منطقه پنج
متوسطه ادب و علم
تهران - منطقه شش
متوسطه مصباح
تهران - منطقه یک