مدرسه‌های استان هرمزگان در هر شهر

دبستان زینبیه
تهران - منطقه چهار
دبستان ستاره نو
تهران - منطقه بیست و دو
متوسطه خاتم
تهران - منطقه شش
متوسطه دارالعلم
تهران - منطقه پنج