مدرسه‌های استان چهارمحال و بختیاری در هر شهر

دبستان امید ایران
تهران - منطقه پنج
دبستان تلاش مهر پاینده
تهران - منطقه چهار
متوسطه حضرت موسی بن عمران
تهران - منطقه شش
متوسطه دکتر هشترودی
تهران - منطقه شش