مدرسه‌های استان کردستان در هر شهر

دبستان باقرالعلوم
تهران - منطقه پنج
متوسطه البرز نو
تهران - منطقه شش
متوسطه نشانه مهر
تهران - منطقه نه
دبستان ایران فردا
تهران - منطقه پنج