مدرسه‌های استان کرمانشاه در هر شهر

متوسطه متین 2
ارومیه - ناحیه یک
دبستان رشد 2
تهران - منطقه یک
دبستان ستاره نو
تهران - منطقه بیست و دو
دبستان سلام سبز
تهران - منطقه پنج