مدرسه‌های استان گلستان در هر شهر

دبستان بهان
تهران - منطقه پنج
متوسطه ابوعلی سینا
تهران - منطقه دو
دبستان مهرآئین
تهران - منطقه یک
متوسطه سیره فاطمی
تهران - منطقه دو