مدرسه‌های استان یزد در هر شهر

دبستان خاتم
تهران - منطقه پنج
دبستان نداءالنبی
تهران - منطقه هشت
دبستان بنت الهدی
تهران - منطقه پنج
متوسطه قیاس
تهران - منطقه شش