مدرسه‌های استان اصفهان در هر شهر

متوسطه متین 2
ارومیه - ناحیه یک
دبستان پژوهندگان علم ایران
تهران - منطقه هشت
متوسطه سماء 2
تهران - منطقه پنج
متوسطه نور نرگس
تهران - منطقه پنج