مدرسه‌های استان اصفهان در هر شهر

متوسطه برآیند
تهران - منطقه شش
متوسطه دکتر حسابی
تهران - منطقه شش
متوسطه حنان
تهران - منطقه شش
متوسطه ندای سیدالشهدا (ع)
تهران - منطقه چهار