مدرسه‌های استان اصفهان در هر شهر

دبستان پژوهندگان علم ایران
تهران - منطقه هشت
متوسطه دانشجو
تهران - منطقه پنج
متوسطه سماء 2
تهران - منطقه پنج
متوسطه دارالعلم
تهران - منطقه پنج