مدرسه‌های شهر سبزوار از استان خراسان رضوی در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان ایرانمهر
تهران - منطقه چهار
متوسطه سوده
تهران - منطقه دو
متوسطه نور نرگس
تهران - منطقه پنج
دبستان مهرآئین
تهران - منطقه یک