مدرسه‌های شهر سبزوار از استان خراسان رضوی در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان زینبیه
تهران - منطقه چهار
متوسطه سپهر معرفت
تهران - منطقه یازده
متوسطه حنان
تهران - منطقه شش
متوسطه تربیت
تهران - منطقه یازده